top of page

西非狄仕伲乐园

图片26.jpg

西非狄仕伲乐园

•   西非之眼- 冈比亚

•   西非唯一的主题游乐场

 

•   定位为全球首个穆斯林友善环境(Muslim Friendly)狄仕伲乐园, 吸引各国穆斯林旅客到访

图片32.jpg
图片31.jpg
图片30.jpg

​建议设施

图片33.png
图片28.png

图片摘自网络,仅供参考

bottom of page